Deutsch-Tschechische und -Slowakische Gesellschaft e.V. (DTSG)

Büro Berlin Zuzana Richter
Postanschrift

DTSG e.V.

  c/o Prof. Dr. Christoph Zöpel
  Invalidenstraße 141, 10115 Berlin
Telefon
+49 (0) 30 89 54 35 96
E-Mail
info@dtsg.de
   
   
Bankverbindung Stadtsparkasse Köln / Bonn
BLZ: 370 501 98
Kontonummer: 51 90 29 71
SWIFT-BIC
COLSDE33
IBAN
DE76 3705 0198 0051 9029 71